تمامی سفارش ها بین ۳ تا ۶ روز کاری با توجه به استان همجوار یا غیر همجوار بودن ، تحویل داده می شود.